Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zstustron.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 01.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 20.03.2024

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 20.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp. z o.o.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają prawidłowego opisu alternatywnego lub nie posiadają go wcale.
  • Niektóre elementy interaktywne nie posiadają możliwości aktywacji.
  • Niektóre elementy strony nie posiadają prawidłowego współczynnika kontrastu.
  • Elementy na stronie internetowej, które są klikalne za pomocą myszy, nie są dostępne do nawigacji za pomocą klawiatury oraz nie mają przypisanej funkcjonalności działającej również dla użytkowników korzystających z klawiatury.
  • Niektóre treści tekstowe nie są dostępne cyfrowo.
  • Niektóre infografiki nie posiadają alternatywy w postaci pliku pdf.
  • Niektóre animacje występujące na stronie nie posiadają możliwości ich zatrzymania w celu zwiększenia czasu na zapoznanie się z treścią.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wojciech Nawrocki adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Wejścia do budynku są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie korytarzy:

Korytarze na parterze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie schodów:

Schody nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie wind:

Windy nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność pochylni:

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform:

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z infomacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych:

W budynku nie ma dostępnej pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów:

Parking dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystentem lub psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.