loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Praca
Pracownie
Rekrutacja
Technik mechanik - opis zawodu


 

 

 

Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu jest jedyną szkołą w powiecie cieszyńskim kształcącą w zawodzie technik mechanik!


ZST w Ustroniu to szkoła, która posiada 70 - letnie doświadczenie w  kształceniu mechaników. Technik mechanik to wysokiej klasy specjalista z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania urządzeń mechanicznych.

Główny nacisk kształcenia jest skierowany na obsługę obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, które posiadamy na warsztatach szkolnych, jak również w CKZ w Bażanowicach.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik mechanik będzie posiadał umiejętności z zakresu:

 • Obsługi obrabiarek konwencjonalnych (zwłaszcza tokarek i frezarek)
 • Obsługi tokarek i frezarek sterowanych numerycznie CNC
 • Organizacji i nadzoru produkcji
 • Przeprowadzania procesu montażu, naprawy i konserwacji maszyn
 • Wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń
 • Wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń
 • Opracowywania dokumentacji technicznej i ruchowej dotyczącej, realizacji procesów produkcyjnych
 • Projektowania i opracowywania procesów technologicznych części maszyn
 • Organizowania obsługi technicznej maszyn i urządzeń

Technik mechanik - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy 5)


 

Technik mechanik - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Matematyka
 • Język niemiecki

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Techniki wytwarzania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Organizacja procesów produkcyjnych
 • Rysunek techniczny
 • Obróbka ręczna i montaż części maszyn i urządzeń
 • Obróbka skrawaniem
 • Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Procesy produkcji części maszyn i urządzeń

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik mechanik - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni.  Odbywają się w klasie III  oraz  klasie IV.

 

Praktyki odbywają się w firmach lub w zakładach przemysłowych.

Do wiodących zakładów, z którymi współpracujemy należą:

 • GK Forge Grelowski – Goleszów
 • Lys Fusion Poland Istebna
 • Kuźnia Skoczów
 • Kubala Ustroń
 • TEKNOMET Goleszów
 • Firma Kuś Goleszów
 • Inne, w zależności od zapotrzebowania


Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

Technik mechanik - praca w zawodzie

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. Od wielu lat na rynkach krajowych jak i zagranicznych istnieje niesłabnące zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek CNC.


Do typowych miejsc pracy technika mechanika należą:

 • Zakłady w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny
 • Sfera produkcyjna i usługowa, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego
 • Stanowiska związane z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się montażem maszyn, konserwacją, naprawą eksploatowanych maszyn oraz kontrolą techniczną
 • Zajęcia związane z organizacją i nadzorowaniem prac
 • Działy zaopatrzenia i zbytu

Absolwenci ZST w Ustroniu w zawodzie technik mechanik bardzo często znajdowali zatrudnienie w miejscu odbywania praktyk zawodowych.


 

Pracownie mechaniczne

Pracownia na warsztatach szkolnych

Z wielką satysfakcją i przyjemnością informujemy, że w naszej szkole zrealizowany został projekt Starostwa Powiatowego w Cieszynie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Celem projektu było zwiększenie umiejętności zawodowych osób wchodzących na rynek pracy poprzez udoskonalenie warunków kształcenia w szkołach.

Rekrutacja 2024/2025

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2024/2025


 

Ważne terminy oraz informacje:

Od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


19 lipca 2024 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz