Diana Kudybyn

tel. 33 854 3543

Godziny pracy:


Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 14:00


Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:

 1. Korelacja pracy szkoły z zakładami, w których uczniowie pobierają praktyczną naukę zawodu;
 2. Załatwienie spraw związanych z organizacją i kontrolą praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy, głównie poprawności umów o pracę, kontrolę przestrzegania przepisów BHP i realizacji programu praktyk;
 3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym odrębnymi przepisami,
 4. Planowanie i koordynowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przy współpracy ze wszystkimi pracownikami Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu;
 5. Współpraca z placówkami i instytucjami w zakresie organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 6. Pełnienie nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu;
 7. Terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu;
 8. Współpraca z wychowawcami klas i przewodniczącymi Komisji Przedmiotowych w zakresie szkolenia praktycznego i zawodowego;
 9. Współdziałanie z Radą Pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego;
 10. Współdziałanie z rodzicami w zakresie przebiegu szkolenia praktycznego;
 11. Współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego;
 12. Opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych w średnich szkołach zawodowych oraz ich organizacja.