Egzaminy zawodowe – informacje ogólne

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, albo z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

W tej części uczniowie odpowiadają na 40 pytań, do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, jedna odpowiedź jest prawidłowa. Warunkiem zdania części pisemnej jest uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, zaliczenie tej części wymaga uzyskania 75% punktów.

Szczegółowe informacje na temat procedury przeprowadzania egzaminów zawodowych znajdują się na stronach CKE i np. OKE Jaworzno.


Egzaminy maturalne – informacje ogólne

Uczeń/Absolwent  zdaje obowiązkowo 3 przedmioty na poziomie podstawowym

  • język polski (część pisemna i ustna)
  • matematykę (część pisemna)
  • język obcy nowożytny (część pisemna i ustna)

oraz jeden przedmiot w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Zdanie egzaminu maturalnego w każdej części wymaga uzyskania 30% punktów.

(MS)