loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Turnusy
Rekrutacja
Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (opis)
kucharz monter

U nas możesz zdobyć uprawnienia do wykonywania dowolnego zawodu.

Klasa kształci uczniów w zawodach odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczeń może podjąć naukę w dowolnym zawodzie, zgodnym z rozporządzeniem MEN. 

Listę zawodów znajdziesz TUTAJ


 W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


 Zalety kształcenia w klasie wielozawodowej:

 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu
 • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy
 • Przedmiotów uczą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie
 • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy

 Nasi uczniowie najczęściej wybierają zawody:

 • fotograf
 • cukiernik
 • kucharz
 • masarz wędliniarz
 • fryzjer
 • murarz
 • cieśla
 • blacharz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa kwalifikacje

W trakcie nauki uczniowie zdają jedną kwalifikację nauki w zawodzie, właściwą dla wybranego zawodu.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3.


Po uzyskaniu pierwszej kwalifikacji zawodowej, absolwent może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (przedmioty)

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. W tym czasie nauczane są wyłącznie przedmioty ogólnokształcące.


Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

Zajęcia odbywają się w formie kursów teoretycznych i realizowane są w każdym roku kształcenia.  


Kształcenie praktyczne:

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.


 

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (praktyki)

 

W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


Uczniowie są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie umów i otrzymują status pracownika młodocianego. Przysługują im uprawnienia takie jak:

 • wynagrodzenie za pracę
 • opłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy

Klasa I - uczniowie uczęszczają na praktyki dwa dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Klasy II oraz III - uczniowie uczęszczają na praktyki trzy dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Organizacja praktyk w branżowej w szkole I stopnia (plik do pobrania)

Turnusy dokształcania teoretycznego

 WAŻNA INFORMACJA

Uczniowie szkoły wielobranzowej w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia kierowani są na turnusy dokształcania teoretycznego, organizowane na terenie całej Polski przez instytucje zewnętrzne. W trakcie trwania turnusów uczniowie są zwolnieni z nauki w szkole.

 

Czytaj więcej
Rekrutacja 2024/2025

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2024/2025


 

Ważne terminy oraz informacje:

Od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


19 lipca 2024 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz