loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Praca
Pracownie
Rekrutacja
Technik mechanik - opis zawodu


 

 

 

Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu jest jedyną szkołą w powiecie cieszyńskim kształcącą w zawodzie technik mechanik!


ZST w Ustroniu to szkoła, która posiada 70 - letnie doświadczenie w  kształceniu mechaników. Technik mechanik to wysokiej klasy specjalista z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania urządzeń mechanicznych.

Główny nacisk kształcenia jest skierowany na obsługę obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, które posiadamy na warsztatach szkolnych, jak również w CKZ w Bażanowicach.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik mechanik będzie posiadał umiejętności z zakresu:

 • Obsługi obrabiarek konwencjonalnych (zwłaszcza tokarek i frezarek)
 • Obsługi tokarek i frezarek sterowanych numerycznie CNC
 • Organizacji i nadzoru produkcji
 • Przeprowadzania procesu montażu, naprawy i konserwacji maszyn
 • Wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń
 • Wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń
 • Opracowywania dokumentacji technicznej i ruchowej dotyczącej, realizacji procesów produkcyjnych
 • Projektowania i opracowywania procesów technologicznych części maszyn
 • Organizowania obsługi technicznej maszyn i urządzeń

Technik mechanik - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy 5)


 

Technik mechanik - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Matematyka
 • Język niemiecki

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Techniki wytwarzania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Organizacja procesów produkcyjnych
 • Rysunek techniczny
 • Obróbka ręczna i montaż części maszyn i urządzeń
 • Obróbka skrawaniem
 • Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Procesy produkcji części maszyn i urządzeń

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik mechanik - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach:


Klasa III (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w szkolnych pracowniach mechanicznych lub w CKZ w Bażanowicach. 


Klasa IV (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w firmach lub w zakładach przemysłowych.

Do wiodących zakładów, z którymi współpracujemy należą:

 • GK Forge Grelowski – Goleszów
 • Lys Fusion Poland Istebna
 • Kuźnia Skoczów
 • Kubala Ustroń
 • TEKNOMET Goleszów
 • Firma Kuś Goleszów
 • Inne, w zależności od zapotrzebowania


Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

Technik mechanik - praca w zawodzie

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. Od wielu lat na rynkach krajowych jak i zagranicznych istnieje niesłabnące zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek CNC.


Do typowych miejsc pracy technika mechanika należą:

 • Zakłady w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny
 • Sfera produkcyjna i usługowa, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego
 • Stanowiska związane z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się montażem maszyn, konserwacją, naprawą eksploatowanych maszyn oraz kontrolą techniczną
 • Zajęcia związane z organizacją i nadzorowaniem prac
 • Działy zaopatrzenia i zbytu

Absolwenci ZST w Ustroniu w zawodzie technik mechanik bardzo często znajdowali zatrudnienie w miejscu odbywania praktyk zawodowych.


 

Pracownie mechaniczne

Pracownia na warsztatach szkolnych

Z wielką satysfakcją i przyjemnością informujemy, że w naszej szkole zrealizowany został projekt Starostwa Powiatowego w Cieszynie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Celem projektu było zwiększenie umiejętności zawodowych osób wchodzących na rynek pracy poprzez udoskonalenie warunków kształcenia w szkołach.

Rekrutacja 2023/2024

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2023/2024Ważne terminy oraz informacje:

Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


Do 17 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.


18 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


26 lipca 2023 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz