loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Technik programista - opis zawodu

 

Programista to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych, a do tego najlepiej opłacanych zawodów, zarówno na krajowych jak i zagranicznych rynkach pracy. Jest to zawód przede wszystkim dla osób kreatywnych, dynamicznych i nie bojących się nowych wyzwań.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik programista będzie posiadał umiejętności z zakresu:

 • Tworzenia i administrowania stronami WWW
 • Tworzenia, użytkowania oraz administrowania relacyjnych baz danych
 • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią
 • Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
 • Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych
 • Pozna języki programowania: HTML, CSS, JS, PHP, SQL, C++, Java, Pyton

Technik programista - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy 5)


 

Technik programista - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Informatyka
 • Matematyka

Przedmioty zawodowe:

 • Przygotowanie do zawodu programisty
 • Bazy danych
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Podstawy programowania
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Aplikacje webowe
 • Tworzenie aplikacji desktopowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych
 • Tworzenie aplikacji webowych
 • Język obcy zawodowy

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik programista - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach:


Klasa III (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w szkolnych pracowniach informatycznych. 


Klasa IV (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w firmach, zakładach pracy lub w instytucjach. W szczególności są to:

 • przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI

 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D

 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie


Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

Pracownie informatyczne

Obecnie Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu dysponuje 4 pracowniami informatycznymi w następujących salach:


Pracownia na warsztacie szkolnym.

Czytaj więcej
Technik programista - praca w zawodzie

Możliwości zatrudnienia dla programisty oferują firmy z niemal wszystkich branż i dziedzin gospodarki. Najważniejszymi pracodawcami są firmy z branży informatycznej, jednak posady dla programistów znajdują się również w firmach telekomunikacyjnych, finansowych, farmaceutycznych, medycznych, budowlanych i innych.


 Do typowych zadań zawodowych programisty należą:

 • Opracowywanie założeń dotyczących funkcjonalności i warunków pracy aplikacji
 • Przygotowywanie algorytmów i analiza działania aplikacji
 • Tworzenie, wykorzystywanie i obsługa struktur danych
 • Tworzenie aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania
 • Testowanie aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
 • Instalowanie i uruchamianie aplikacji
 • Współpraca w zespołach programistów
 • Współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji
Rekrutacja 2023/2024

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2023/2024Ważne terminy oraz informacje:

Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


Do 17 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.


18 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


26 lipca 2023 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz