loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Technik informatyk - opis zawodu

 

Technologia informacyjna zdominowała praktycznie każdą dziedzinę życia. Jest zatem oczywiste, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny będzie ogromne.

To świetny wybór dla fascynatów nowych technologii, komputerów, aplikacji internetowych, czyli szeroko rozumianej branży IT.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik informatyk będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy
 • Wykonać i skonfigurować lokalną sieć komputerową
 • Naprawić urządzenia techniki komputerowej
 • Administrować systemami operacyjnymi
 • Stworzyć i obsługiwać bazę danych
 • Administrować bazami danych
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe
 • Przygotować grafikę i multimedia na stronę internetową
 • Administrować systemami CMS
 • Pozna języki programowania: HTML, CSS, JS, PHP, SQL, C++

Technik informatyk - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy V)


 

Technik informatyk - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Informatyka
 • Matematyka

Przedmioty zawodowe:

 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Bazy danych
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik informatyk - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach:


Klasa III (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w szkolnych pracowniach informatycznych. 


Klasa IV (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w firmach, zakładach pracy lub w instytucjach. W szczególności są to:

 • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe oraz urządzenia peryferyjne
 • przedsiębiorstwa handlowe sprzedające sprzęt komputerowy
 • przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych
 • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem oprogramowania
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu – na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej

Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

2023.02.22 Pracownie informatyczne

Obecnie Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu dysponuje 4 pracowniami informatycznymi w następujących salach:


Pracownia na warsztacie szkolnym.

Czytaj więcej
Technik informatyk - praca w zawodzie

Technik informatyk to zawód poszukiwany nie tylko na krajowych, ale także i zagranicznych rynkach pracy. 

Obecnie dla informatyka możliwości znalezienia pracy są większe niż w innych zawodach. Informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale często pracują przy obsłudze systemów firm rożnych branż.

Absolwenci ZST znajdują zatrudnienie zarówno w firmach zajmujących się stricte informatyką (np. serwisy komputerowe, dostawcy usług internetowych, montaż sieci komputerowych), jak i w wielu innych branżach, gdzie wymagana jest znajomość różnorodnych dziedzin informatyki. 

Naszym celem jest przygotowanie uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie.


 Do typowych zadań zawodowych informatyka należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
 • konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfigurowanie i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie multimediów
 • projektowanie oraz administrowanie stronami internetowymi
 • projektowanie grafiki komputerowej
 • sporządzanie materiałów reklamowych
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego
Rekrutacja 2023/2024

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2023/2024Ważne terminy oraz informacje:

Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


Do 17 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.


18 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


26 lipca 2023 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz