loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Turnusy
Rekrutacja
Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (opis zawodu)

sprzedawca


Nauka zawodu odbywa się w szkole


Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową. Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach.


Absolwent, który wybierze naukę w ZST w zawodzie sprzedawca będzie posiadał kompetencje w zakresie:

 • charakterystyki asortymentu towarów do sprzedaży
 • przestrzegania zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży
 • stosowania różnych formy i technik sprzedaży
 • określania rodzajów zachowań klientów
 • przestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • udzielania informacji o towarach i warunkach sprzedaży
 • prezentowania oferty handlowej
 • realizacji zamówień klientów w różnych formach sprzedaży
 • dokonywnia rozliczeń finansowych
 • zabezpieczania i odprowadzania utargu

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (kwalifikacje)

W trakcie nauki uczniowie zdają jedną kwalifikację nauki w zawodzie:


HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)


Po uzyskaniu pierwszej kwalifikacji absolwent może kontynuować naukę i uzyskać dyplom w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych - w szkole branżowej II stopnia.

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (przedmioty)

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe. 


Przedmioty zawodowe:

 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów 
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Sprzedaż towarów
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Język obcy w działalności handlowej

 

 *Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


Jeżeli nie zbierze się grupa 15 sprzedawców, ucznowie będą realizowali kształcenie teoretyczne w formie kursów dokształcających w CKZ w Bażanowicach w wymiarze 4 tygodni (tak jak grupa wielozawowdowa).


Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (praktyki)

 


W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


Uczniowie są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie umów i otrzymują status pracownika młodocianego. Przysługują im uprawnienia takie jak:

 • wynagrodzenie za pracę
 • opłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy

Klasa I - uczniowie uczęszczają na praktyki dwa dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Klasy II oraz III - uczniowie uczęszczają na praktyki trzy dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Organizacja praktyk w branżowej szkole I stopnia (plik do pobrania)

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (pracownie)

Szkoła posiada salę wyposażoną w pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia w zawodzie sprzedawca. Są to: metkownice, czytniki kodów kreskowych, kasy fiskalne, zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz drukarki. Posiadamy także regały wraz z próbkami towarów używanych w drobnym handlu.

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (praca w zawodzie)

 

Absolwent znajdzie pracę we wszelkiego typu sklepach, hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej a także w  miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej. Absolwent ma również kompetencje, aby podjąć własną działalność gospodarczą.


Zadania zawodowe:

 • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

 

Turnusy dokształcania teoretycznego

 WAŻNA INFORMACJA

Uczniowie szkoły wielobranzowej w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia kierowani są na turnusy dokształcania teoretycznego, organizowane na terenie całej Polski przez instytucje zewnętrzne. W trakcie trwania turnusów uczniowie są zwolnieni z nauki w szkole.

 

Czytaj więcej
Rekrutacja 2023/2024

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2023/2024Ważne terminy oraz informacje:

Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


Do 17 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.


18 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


26 lipca 2023 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz