loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Turnusy
Rekrutacja
Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (opis zawodu)

sprzedawca


Nauka zawodu odbywa się w szkole


Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową. Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach.


Absolwent, który wybierze naukę w ZST w zawodzie sprzedawca będzie posiadał kompetencje w zakresie:

 • charakterystyki asortymentu towarów do sprzedaży
 • przestrzegania zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży
 • stosowania różnych formy i technik sprzedaży
 • określania rodzajów zachowań klientów
 • przestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • udzielania informacji o towarach i warunkach sprzedaży
 • prezentowania oferty handlowej
 • realizacji zamówień klientów w różnych formach sprzedaży
 • dokonywnia rozliczeń finansowych
 • zabezpieczania i odprowadzania utargu

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (kwalifikacje)

W trakcie nauki uczniowie zdają jedną kwalifikację nauki w zawodzie:


HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)


Po uzyskaniu pierwszej kwalifikacji absolwent może kontynuować naukę i uzyskać dyplom w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych - w szkole branżowej II stopnia.

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (przedmioty)

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe. 


Przedmioty zawodowe:

 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów 
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Sprzedaż towarów
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Język obcy w działalności handlowej

 

 *Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


Jeżeli nie zbierze się grupa 15 sprzedawców, ucznowie będą realizowali kształcenie teoretyczne w formie kursów dokształcających w CKZ w Bażanowicach w wymiarze 4 tygodni (tak jak grupa wielozawowdowa).


Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (praktyki)

 


W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


Uczniowie są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie umów i otrzymują status pracownika młodocianego. Przysługują im uprawnienia takie jak:

 • wynagrodzenie za pracę
 • opłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy

Klasa I - uczniowie uczęszczają na praktyki dwa dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Klasy II oraz III - uczniowie uczęszczają na praktyki trzy dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Organizacja praktyk w branżowej szkole I stopnia (plik do pobrania)

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (pracownie)

Szkoła posiada salę wyposażoną w pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia w zawodzie sprzedawca. Są to: metkownice, czytniki kodów kreskowych, kasy fiskalne, zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz drukarki. Posiadamy także regały wraz z próbkami towarów używanych w drobnym handlu.

Szkoła branżowa I stopnia - sprzedawca (praca w zawodzie)

 

Absolwent znajdzie pracę we wszelkiego typu sklepach, hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej a także w  miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej. Absolwent ma również kompetencje, aby podjąć własną działalność gospodarczą.


Zadania zawodowe:

 • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

 

Turnusy dokształcania teoretycznego

 WAŻNA INFORMACJA

Uczniowie szkoły wielobranzowej w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia kierowani są na turnusy dokształcania teoretycznego, organizowane na terenie całej Polski przez instytucje zewnętrzne. W trakcie trwania turnusów uczniowie są zwolnieni z nauki w szkole.

 

Czytaj więcej
Rekrutacja 2024/2025

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2024/2025


 

Ważne terminy oraz informacje:

Od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 12 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


19 lipca 2024 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz